Naslovna Društvo Konkursi za posao: Slobomir P Univerzizet, KPZ Bijeljina, OŠ Petar Petrović Njegoš,...

Konkursi za posao: Slobomir P Univerzizet, KPZ Bijeljina, OŠ Petar Petrović Njegoš, Osnovni sud

JU ZZZ RS |
1482

Oglasi za slobodna radna mjesta objavljeni su u štampanom izdanju “Glasa Srpske” od 06.02. 2019. godine.

SLOBOMIR P UNIVERZITET

BIJELjINA

Na osnovu člana 89. Zakona o visokom obrazovanju (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 73/10), Slobomir P Univerzitet raspisuje

KONKURS

1. Za izbor u saradničko zvanje viši asistent, za užu naučnu oblast Telekomunikacije – 1 izvršilac;

2. Za izbor u saradničko zvanje asistent, za užu naučnu oblast Informacione nauke i bioinformatika – 1 izvršilac;

3. Za izbor u saradničko zvanje asistent, za užu naučnu oblast Računarske nauke – 1 izvršilac.

Uz prijavu dostaviti sljedeću dokumentaciju:

– biografiju,

– bibliografiju,

– diplomu o stečenom zvanju,

– uvjerenje o položenim ispitima (za izbor u saradnička zvanja),

– uvjerenje o državljanstvu,

– dokaz o prethodnom izboru u zvanje (ukoliko ga kandidat posjeduje).

 

Uslovi za izbor nastavnika i saradnika definisani su Zakonom o visokom obrazovanju i Statutom Univerziteta.

Prijave sa navedenom dokumentacijom slati na adresu Slobomir P Univerzitet, PF 70, Slobomir, 76 300 Bijeljina.

Konkurs je otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na telefone:055 231 196, 053 209 621, info@spu.ba

***************

 


 

MINISTARSTVO PRAVDE

KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BIJELjINA

Raspisuje

JAVNI KONKURS

za prijem  u radni odnos

1.  Raspisuje se javni konkurs za prijem u radni odnos:

 

1. Policajac za vanjsko obezbjeđenje (muški pol)………………………3 izvršioca

2. Policajac za vanjsko obezbjeđenje (ženski pol) ………………………1 izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na neodređeno vrijeme.

 

2. Opšti uslovi koje kandidati moraju ispunjavati:

1. da je državljanin Republike Srpske ili BiH,

2. da je stariji od 18 godina,

3. da ima opštu zdravstvenu podobnost,

4. da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest  mjeseci ili za krivično djelo koja ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u ustanovi,

5. da nije otpuštan iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

6. da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH

7. da ispunjava i druge uslove utvrđene zakonom ili drugim propisima

 

3.  Posebni uslovi:

– SSS IV stepen obrazovanja, najmanje šest mjeseci radnog iskustva nakon sticanja srednje stručne spreme, položen stručni ispit iz oblasti izvršenja krivičnih i prekršajnih sankcija, poznavanje rada na računaru, da ispunjava zdravstvene i psihofizičke sposobnosti potrebne za obavljanje poslova policajac

 

4.  Potrebna dokumenta:

Uz prijavu na konkurs, sa kraćom biografijom, kandidat je dužan priložiti dokaze o ispunjavanju opštih i posebnih uslova, i to:

– uvjerenje o državljanstvu,

– izvod iz matične knjige rođenih,

– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak,

– uvjerenje o neosuđivanosti po mjestu rođenja,

– diplomu o školskoj spremi i svjedočanstva za završene razrede srednje škole,

– potvrdu o radnom iskustvu,

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu,

– ovjerenu izjavu da nije otpušten iz organa uprave kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u BiH tri godine prije objavljivanja javnog konkursa,

– ovjerenu izjavu da se na njega ne odnosi član IX stav 1. Ustava BiH,

– dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti dostaviće izabran kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa

 

Na konkurs se može prijaviti i lice koje je radilo kao pripadnik službe obezbjeđenja u drugim kazneno-popravnim ustanovama, policiji, sudskoj policiji ili vojsci, uz obavezu, da ukoliko bude izabrano, u roku od šest mjeseci od stupanja na rad položi stručni ispit za rad u službi obezbjeđenja u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu polaganja stručnih ispita radnika službe obezbjeđenja.

 

Dokumentacija koja se dostavlja uz prijavu na javni konkurs mora biti u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

 

Za kandidate koji ispune uslove konkursa vršiće se provjera psihofizičkih sposobnosti i provjera radnih sposobnosti.

Provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata vrši Komisija imenovana od strane ministra pravde, a u skladu sa Uputstvom o kriterijumima za provjeru psihofizičkih sposobnosti kandidata za prijem u službu obezbjeđenja, broj.08.030/020-820/10 od 18.10.2010. godine.

Provjeru radnih sposobnosti kandidata vršiće Komisija imenovana od strane direktora zavoda.

 

5. Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 8 (osam) dana od dana objavljivanja

Kandidat koji zadovolji uslove na testovima provjere psihofizičke sposobnosti,   radiće provjeru radnih sposobnosti (pismeno testiranje opšte informisanosti, provjera rada na računaru i intervju).

 

Kandidati će biti blagovremeno obaviješteni o datumu provjere psihofizičkih sposobnosti i radnih sposobnosti poštom ili telefonskim putem na kontakt telefon, koji su dužni navesti u prijavi.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

 

6. Prijave sa dokumentacijom u zatvorenoj koverti se mogu dostaviti lično na protokol Zavoda ili putem pošte na adresu: Kazneno-popravni zavod Bijeljina, ul. Šabačkih đaka br.9. sa naznakom “Prijava za konkurs”.

***********


 

JU OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”

76329 VELIKA OBARSKA

Objavljuje

 

KONKURS

za prijem radnika u radni odnos i to:

 

1. Nastavnik srpskog jezika, 16 časova redovne nastave, pripravnik, na određeno vrijeme, do povratka radnice sa porodiljskog odsustva, izvršilac …………………………..1

 

Opšti i posebni uslovi za prijem u radni odnos

Uz prijavu na raspisani konkurs potpisanu od strane kandidata koji se prijavljuje na konkurs sa biografijom, potrebno je da kandidati dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost opštih uslova i to:

a) da je državljanin Republike Srpske ili Bosne i Hercegovine, a to se dokazuje uvjerenjem o državljanstvu,

b) da je punoljetan, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,

v) da je radno sposoban, a to se dokazuje ljekarskim uvjerenjem o psihofizičkoj sposobnosti, koje ne može biti starije od šest mjeseci i koje prilaže samo izabrani kandidat nakon izvršenog izbora po konkursu, a prije zasnivanja radnog odnosa, i

g) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična djela učinjena, što se dokazuje uvjerenjem o neosuđivanosti koje će škola pribaviti službenim putem za izabranog kandidata, a prije zasnivanja radnog odnosa.

 

Kandidati su dužni da dostave i dokumentaciju na osnovu koje se dokazuje ispunjenost posebnih uslova i dokumentaciju na osnovu koje se vrši bodovanje i to:

1) Ovjerena fotokopija diplome o završenom prvom ciklusu studijskog programa u   kojoj je navedeno stručno zvanje u određenoj oblasti ili ekvivalent, odnosno diplomu stečenu nakon završenih integrisanih akademskih studija u odgovarajućoj oblasti,

2) uvjerenje o položenoj pedagoško-psihološkoj i didaktičko-metodičkoj grupi predmeta, koje je dužan da dostavi kandidat koji u toku studija nije položio pedagoško-psihološku i didaktičko-metodičku grupu predmeta,

3) dodatak diplomi, koji sadrži podatke o prosjeku ocjena tokom studiranja ili uvjerenje visokoškolske ustanove o prosjeku ocjena tokom studiranja,

4) uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje,

5) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu člana porodice poginulog borca Odbrambeno- otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije porodice poginulog borca,

6) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu ratnog vojnog invalida Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije ratnog vojnog invalida,

7) uvjerenje opštinskog/gradskog organa uprave nadležnog za boračko-invalidsku zaštitu o utvrđenom statusu borca Odbrambeno-otadžbinskog rata, ukoliko se radi o kandidatu iz kategorije borca.

Komisija za prijem radnika će pisanim putem obavijestiti kandidate koji su dostavili potpune i blagovremene prijave o datumu i mjestu sprovođenja testiranja i intervjua.

 

Kandidati su dužni dostaviti ovjerene kopije svih dokumenata i te kopije neće biti vraćene kandidatima.

Prijave dostavljati lično ili putem pošte na adresu: JU Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Velika Obarska, 76329 Velika Obarska.

Konkurs ostaje otvoren 8 (osam) dana od dana objavljivanja .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

*********


Bosna i Hercegovina                                            

Republika Srpska                                                                                            

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                        

Broj: 080-0-Su-18-000 995-2                                                            

 

Osnovni sud u Bijeljini objavljuje

 

 JAVNI KONKURS

 

Za prijem asistenta (daktilografa) za rad na projektu SOKOP na određeno, a najduže dvije godine………………………………2 izvršioca

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

– završena srednja stručna sprema IV stepen i najmanje II stepen kursa za kompjutere, a izuzetno osmogodišnja škola sa daktilografskim kursom.

– šest mjeseci radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

– obavezna provjera znanja testiranjem i putem intervjua, probni rad u skladu sa zakonom

 

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

– uvjerenje o državljanstvu

– rodni list

– dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

– dokaz o završenom daktilografskom kursu (original ili ovjerena kopija)

– sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

– dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg ili manjeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

 

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini, ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

*******


 

Bosna i Hercegovina                                             

Republika Srpska                                                               

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                                 

Broj: 080-0-Su-18-000 995-3

 

Osnovni sud u Bijeljini objavljuje

 

 

JAVNI KONKURS

 

Za prijem spremačice na održavanju čistoće za rad na određeno vrijeme, zbog zamjene privremeno odsutnog radnika, do njegovog povratka, a najduže dvije godine……..1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidat treba da ispunjava i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

 

– završena srednja škola – IV stepen stručne spreme

 

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)

– rodni list (ne stariji od šest mjeseci)

– diploma – svjedočanstvo (original ili ovjerena kopija)

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15  dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabranog kandidata od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nije osuđivan za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Predsjednik suda zadržava pravo popune većeg ili manjeg broja izvršilaca od raspisanog broja.

Prijave dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini, ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

**********

 

Bosna i Hercegovina                                                 

Republika Srpska                                                                                                                                                                                                                      

OSNOVNI SUD U BIJELjINI                                    

Broj: 080-0-Su-18-000 995-1

 

Osnovni sud u Bijeljini objavljuje

 

 JAVNI KONKURS

 

Za prijem referenta za davanje informacija – info pult za rad na projektu SOKOP na određeno vrijeme, a najduže šest mjeseci……………….1 izvršilac

 

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove za zasnivanje radnog odnosa predviđene  Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta ovog suda, i to:

– završena srednja stručna sprema IV stepen, položen stručni ispit, poznavanje engleskog jezika i najmanje II stepen kursa za kompjutere

radno iskustvo šest mjeseci na istim ili sličnim poslovima

 

Uz prijavu priložiti sljedeće dokaze:

– uvjerenje o državljanstvu

– rodni list

– dokaz o odgovarajućoj školskoj spremi (original ili ovjerena kopija)

– uvjerenje o položenom stručnom ispitu (original ili ovjerena kopija)

– sertifikat o završenom II stepenu kursa za kompjutere

– dokaz o odgovarajućem radnom iskustvu

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

 

Nakon izbora kandidata, sud će po službenoj dužnosti za izabrane kandidate od nadležnih organa zatražiti dokaz o nevođenju krivičnog postupka i dokaz da nisu osuđivani za krivično djelo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje 6 mjeseci, ili za krivično djelo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u organima pravosuđa, a izabrani kandidati su dužni prije stupanja na rad dostaviti ljekarsko uvjerenje.

 

Prijave sa kontakt telefonom dostaviti lično ili na adresu: Osnovni sud u Bijeljini, ulica Vuka Karadžića 3. sa naznakom “Prijava na javni konkurs”.

 

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće biti razmatrane.

Ostavite komentar

avatar
  Subscribe  
Notify of